آخرین اخبار
آه اگر آزادی سرودی می خواند/کوچک/همچون گلوگاه پرنده ای/هیچ کجا دیواری فرو ریخته برجای نمی ماند. (احمد شاملو)      
کد خبر: ۸۴۷۲۸
تاریخ انتشار: ۱۰ آذر ۱۳۹۹ - ۲۰:۴۶
آیاشهرداری ها درقبال آبگرفتگی معابروخسارات وارده حقوقی وکیفری ناشی ازآن به مال وجان مردم دارای مسولیت هستند
در طی سالیان متمادی بالاخص سالهای اخیرمکرر مشاهده نموده ایم درفصل پاییزوزمستان که برای برخی مناطق کشورمثل خوزستان این دوفصل درهم ادغام شده وحدودا ۳ماه است.
بنام دادگر دادگستر
*آیاشهرداری ها درقبال آبگرفتگی معابروخسارات وارده حقوقی وکیفری ناشی ازآن به مال وجان مردم دارای مسولیت هستند*!؟
در طی سالیان متمادی بالاخص سالهای اخیرمکرر مشاهده نموده ایم درفصل پاییزوزمستان که برای برخی مناطق کشورمثل خوزستان این دوفصل درهم ادغام شده وحدودا ۳ماه میباشد!بر اثرنزول بارش ورحمت الهی وعلیرغم هشدارهای سازمان هواشناسی وتذکرات فعالین اجتماعی،متاسفانه بی تدبیری برخی مسولین شهری وجوداین نعمت زیبای الهی را تبدیل به نقمت وزحمت برای مردم‌ می نمایند!؟چنانچه این اتفاقات دریک برهه خاص یا یک یا دوسال صورت می گرفت بحث غافلگیری وفورس ماژور و...قابل بحث بود!؟ولی اینکه هرساله این اتفاق رخ دهدنمی تواند توجیه کننده ورافع مسولیت مدیران ناکارآمدشهری باشد وقطعا اظهارات بدون پشتوانه آنها واقدامات تبلیغاتی بعدازاین وقایع وعکس گرفتن و...از بار مسولیت آنها نمی کاهد!؟چرا منطقه ما بایستی سالیان متمادی باچنین وضعیتی مواجه باشد!؟قطعا این وضعیت نابسامان ناشی ازبی تدبیری وعدم برنامه ریزی مناسب وعدم توجه به مسائل شهری وزیرساخت ها وساخت وسازهای غیراصولی و...است!؟
همانگونه که دراخبارداخلی وخارجی وفضای مجازی شاهد بوده ایم درتاریخ ۹۹/۹/۹نزول باران رحمت درمنطقه بندرماهشهر مهد صنایع پتروشیمی و دریا وخوریات واینکه خور در وسط شهر قرار دارد ودشت های وسیع (صحرا) وشهرک های اطراف وحاشیه نشین که دربدو امر مردم چشم انتظاربارش در آخرین ماه پاییزی ،رادر شرایط کرونایی وتورم و.. خوشحال نمود ولی متاسفانه با گذشت ساعاتی از ااین باران مانند همیشه وسالیان قبل وعلیرغم تبلیغات وسیع شهرداری دربحث سامان دهی خورودفع آبهای سطحی و..یکباره شهر ومعابرومنازل مردم با اولین بارش جدی پاییزی به زیر آب رفته!؟ومردم  شهرستان متعجبانه  سر درگریبان بردند!؟که چگونه میشود شهری با اینهمه ثروت ودارا بودن خور ودریا ودشت اینگونه تبدیل به شهر ونیز ایتالیا گردد!؟؟وآب توام با فاضلاب داخل زندگی وخانه وکاشانه مردم گردد!؟ومردم شهرستان  را بامشکلات عدیده دراین شرایط کرونایی مواجه نموده ومجددا مانند حوادث آبان ماه ۹۸ درصدراخبار شبکه های خارج نشین قرارگیرد!؟واقعا این هنرمسولین بی تدبیر شهری است که نعمت خداوند متعال را این چنین به زحمت ومشقت برای مردم تبدیل می کنند تا اشک های زنان ومادران از گونه روان  وآه آنها به آسمان بلند گردد!؟
حال فارغ ازبحث های فوق وهمچنین صرف نظرازبحثهای فنی شهرسازی وزیرساخت ها وساخت وسازهای غیراصولی درسطح شهر بالاخص منطقه لاکچری نشین ناحیه صنعتی وخانه های میلیاردی و...که از حوصله این مقال خارج است!آنچه مارا برآن داشت که  بادیدن مصائب مردم ووضعیت شهر واشک ها وناله های زنان وکودکان بالاخص درمناطق پایین شهر وحاشیه نشین وشهرک طالقانی وزنجیر وجراحی و...که با استغاثه وگریه درخواست کمک ازمسولین شهری را داشتند!؟که دل هرانسان غیرتمند وبا وجدانی را به درد می آورد!؟ به بررسی ابعاد حقوقی موضوع بپردازیم  که آیا درچنین شرایطی دستگاه های مربوطه بالاخص شهرداری چه مسولیتی درقبال شهروندان دارند!؟چرا علیرغم اخطاریه ها وهشدارهای سازمان هواشناسی و  گذشت اینهمه سال دستگاه های متولی با وجودصرف بودجه های هنگفت و وجود شورای باصطلاح راهبردی وتاکید مسولین مملکتی بالاخص مقام رهبری بر لزوم رفع مشکلات فاضلاب ودفع آبهای سطحی وتسریع درروند امور تا کنون این معضل لاینحل باقی مانده است!؟و مسولین دلسوز ومسولیت پذیر منطقه!؟؟هر روز به شکلی(یکبارحوادث آبان ماه ۹۸،دیگری آب شرب وبعد قطعی برق درتابستان طاقت فرساوریزگردها و...) بندرماهشهر راتبدیل به تیتر یک وخوراک رسانه ای شبکه های خارجی نموده ولی از مسولیت وپاسخگویی وبرخورد قانونی مبرا هستند!؟؟
چرا در بندرماهشهر این مشکل اساسی با توجه به اقلیم منطقه برای همیشه رفع نمی گردد!؟آیا اولویت شهرداری باید رفع این معضل که به امنیت ملی گره خورده است  باشد یا ایجاد مراکز تفریحی وهتل و...!؟؟چرا کانالهای هدایت کننده به خور ودریا وجود ندارد!؟مگر این موارد از وظایف شهرداری نیست!؟؟
قطعا تصدیق خواهید کرد که این عدم انجام مسولیت (ترک فعل) که از اهمیت بالایی هم دربعد داخلی وهم خارجی برخورداراست باعث خدشه به امنیت ملی را فراهم آورده!؟وشهرداری ها را بعنوان یک نهاد حقوق عمومی غیردولتی که مسول خدمات دهی به شهروندان است وبدلیل عدم انجام وظایف درموقع مناسب (قبل از بارندگی ودرتابستان وسالهای قبل وماقبل)باعث بروز خسارات به مردم می شوندرا قانونگذار وشارع مستوجب مسولیت قلمداد نموده است!
زیرا احکام وقواعد ایجاد مسولیت مدنی شهرداری ها با دیگر اشخاص حقیقی یا حقوقی دارای وجه اشتراک است.
ماده ۱۱ قانون مسولیت مدنی قواعد وشرایطی را برای تحقق این مسولیت درنظر گرفته است ولی نگرش دراین ماده بصورت کلی است وبایستی مسولیت مدنی شهرداری را درجبران زیان های وارده به اشخاص را از زیرشاخه های مسولیت مدنی اشخاص حقوقی وحقوق عمومی قلمداد نمود، زیرا امروزه عدالت ایجاب می کند که ضرر وزیان های وارده به دیگران که از اصول اساسی ومسلم حقوقی وفقهی است جبران شود!.(قواعد فقهی الامتناع بالاختیار، قاعده ضمان، قاعده تلف، من اتلف مال الغیر فهو ضامن وماده ۲۳۸ قانون مدنی،قاعده حرمت مال مومن واصول ۴۶ و۴۷ قانون اساسی، قاعده تسلیط وقاعده لاضرر ولاضرار فی الاسلام واصول ۴۰ وبند ۵ اصل ۴۳قانون اساسی) که در مورد بحث قطعا با توجه به وضعیت حادث شده درشهر تمامی این اصول فقهی وقانونی حاکم هستندو نحوه ی عملکرد شهرداری طی سالیان متمادی وعدم رفع این معضل نشاندهنده واثبات کننده ی رابطه علیت بین فعل وترک فعل وخسارات وارده است!
زیرا مطابق صدر ماده ۱۱ قانون مسولیت مدنی ورود خسارات اعم است از خسارات عمدی یا غیر عمدی و در ذیل این ماده نیز جبران خسارات را بر عهده شهرداری به معنای اخص کلمه قرار داده است!
که حقوقدانان با استناد به قواعد عمومی مسولیت مدنی و مواد ۱و۲ قانون مسولیت مدنی وقواعد فقهی بیان شده در فوق واثبات رابطه علیت شهرداری ها را مسول  جبران خسارات می دانند که خسارات نیز به دو بخش خسارات مالی وجانی تقسیم میشوند وچون مطابق مطالب بیان شده در فوق وهمچنین ماده ۹۶ قانون شهرداری ها، معابر و...جزء اموال شهردای هستند واینکه مستند به قانون شهرداری ها ودرفصل وظایف شهرداری نسبت به مردم وشهروندان  در ۵۵ بند ازجانب قانونگذار  وظایف برای شهرداری درنظر گرفته شده که دربند ۱۴ آن که مربوط به معابر است تصریح گردیده:*اتخاذ تدابیر موثر واقدامات لازم برای حفظ شهرازخطر سیل وحریق* و....
که قطعا باوجود چنین مواد قانونی واصول مسلم فقهی وحقوقی وسایر قرائن وامارات با ابن توجیه که( علیرغم هشدارهای هواشناسی )غافلگیر شدیم وبارندگی زیاد وغیرمترقبه بوده و...نمی توان از مسولیت فرار نمود(زیرا سالهاست که شهر دچار چنین معضلی است)که قطعا تکرار مکررآن نشان ازبی مسولیتی وبی تدبیری وضعف عملکرد علیرغم وجود درآمد سرشار وشورای راهبردی وعوارض آلایندگی و... است!؟با توضیحات فوق الاشاره قطعا مردم آسیب دیده چه از نظر مالی وچه جانی می توانند با تامین دلیل وارائه دادخواست وهمچنین شکایت کیفری دربحث خسارات جانی به دستگاه عدلیه بعنوان ملجاء تظلم خواهی درخواست رسیدگی ومطالبه خسارات نمایند!،؛وهمچنین جا دارد که مدعی العموم به موضوع راسا ورود نموده وبامسولین  متخلف برخورد قاطع وقانونی نموده  وحتی وکلا وحقوقدانان با کمک ومشاوره رایگان به آسیب دیدگان ومطالبه گری موجبات رفع این معضل را بسرعت فراهم آورندتا مردم در شرایط سخت کرونا وتحریم و...بتوانند حداقل از نعمت باران آنهم درمدت نهایت ۳ماهه خوزستان وبندرماهشهر با توجه به اقلیم آن بدون ترس و واهمه از این نعمت الهی ، لذت ببرند!
*ایمان سلیمانی*
وکیل پایه یک دادگستری 
فعال مدنی وصنفی
Histats.com START (standard) Histats.com END