آخرین اخبار
آه اگر آزادی سرودی می خواند/کوچک/همچون گلوگاه پرنده ای/هیچ کجا دیواری فرو ریخته برجای نمی ماند. (احمد شاملو)      
کد خبر: ۳۱۴۲۴
تاریخ انتشار: ۲۷ مهر ۱۳۹۵ - ۱۳:۳۹
در نشست کمیسیون گردشگری عنوان شد:
ﮔﺮدﺷﮕﺮی ورزﺷﻲ ﻳﻚ ﺑﺨﺶ در ﺣﺎل توسعه ﮔﺮدﺷﮕﺮی اﺳﺖ، در ﻛﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﺪود ۲۰ ﺗﺎ ۳۰ درﺻﺪ ﮔﺮدﺷﮕﺮان، ورزش را دﻟﻴﻞ اﺻﻠﻲ ﺳﻔﺮ ﺧﻮد ﻋﻨﻮان ﻣﻲ‌ﻛﻨﻨﺪ و ﺑﻴﺶ از ﻧﻴﻤﻲ از ﺳﻔﺮﻫﺎی ﺗﻌﻄﻴﻼت را، ﺳﻔﺮﻫﺎﻳﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ‌دﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﻫﺪف آﻧﻬﺎ ورزش اﺳﺖ.

«ﮔﺮدﺷﮕﺮی ورزﺷﻲ ﻳﻚ ﺑﺨﺶ در ﺣﺎل توسعه ﮔﺮدﺷﮕﺮی اﺳﺖ، در ﻛﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﺪود ۲۰ ﺗﺎ ۳۰ درﺻﺪ ﮔﺮدﺷﮕﺮان، ورزش را دﻟﻴﻞ اﺻﻠﻲ ﺳﻔﺮ ﺧﻮد ﻋﻨﻮان ﻣﻲ‌ﻛﻨﻨﺪ و ﺑﻴﺶ از ﻧﻴﻤﻲ از ﺳﻔﺮﻫﺎی ﺗﻌﻄﻴﻼت را، ﺳﻔﺮﻫﺎﻳﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ‌دﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﻫﺪف آﻧﻬﺎ ورزش اﺳﺖ.»

به گزارش فیدوس به نقل از ایسنا سیزدهمین نشست کمیسیون گردشگری، اقتصاد ورزش و اقتصاد هنر اتاق بازرگانی ایران در اتاق ایران برگزار و راهکارهای خصوصی‌سازی و توسعه بخش گردشگری ورزشی مورد بررسی قرار گرفت.

اصغری، رئیس کمیسیون گردشگری، اقتصاد ورزش و اقتصاد هنر اتاق بازرگانی ایران در این نشست گفت: سهم ناچیز ایران از صنعت گردشگری نشان‌دهنده آن است که گردشگری نتوانسته نقش خود را به عنوان عامل توسعه‌دهنده در کشور و معرفی ایران به عنوان کشوری با فرهنگ غنی و توریسم‌پذیر ایفا کند. این کمیسیون در تلاش است با انجام جلسات تخصصی و پی در پی با حضور افراد موثر و مسؤولان این رشته برای پیشبرد اهداف توسعه گردشگری برگزار کند.

وی بیان کرد: امروز اهمیت اقتصاد ورزش و گردشگری ورزشی بر صاحب‌نظران پوشیده نیست و به همین دلیل اتاق ایران هم این مهم را مورد بررسی قرار داده و در این کمیسیون بررسی کرده و به آن پرداخته می‌شود.

اصغری گفت: ﮔﺮدﺷﮕﺮی ورزﺷﻲ ﻣﻨﺒﻌﻲ ﺳﺮﺷﺎر از ﺳﻮد و درآﻣﺪ اﺳﺖ و ﻫﺮ ﻛﺸﻮری ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺷﺮاﻳﻂ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ ﻣﻨﺒﻊ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﻨﺪ، از ﻣﺰاﻳﺎی آن ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﺗﺠﺎرت ورزش و ﮔﺮدﺷﮕﺮی، ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ اﺳﺖ و آنﻗﺪر ﺳﻮدآوری دارد ﻛﻪ ﺗﻤﺎم ﻛﺸﻮرﻫﺎ، ﻣﻨﺎﻃﻖ، دﻓﺎﺗﺮ ﻣﺴﺎﻓﺮﺗﻲ، ﺳﺎزﻣﺎن‌ﻫﺎی ﻣﺘﻮﻟﻲ ورزش و ﺧﻮد رﺷﺘﻪﻫﺎی ورزﺷﻲ ﻧﻴﺰ از آن ﺳﻮد ﻣﻲﺑﺮﻧﺪ، ﺑﻪ ﻃﻮریﻛﻪ ﺑﺎﺑﺖ ﻫﺮ روز ﺑﺮﮔﺰاری رﻗﺎﺑﺖﻫﺎ ﮔﺎﻫﻲ ﺗﺎ ﺣﺪود ۴۰۰ ﻣﻴﻠﻴﻮن دﻻر ﺳﻮد ﻋﺎﻳﺪ ﻛﺸﻮر ﻣﻴﺰﺑﺎن ﻣﻲﺷﻮد. آﻣﺎرﻫﺎ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺴﻴﺎری از ﻛﺸﻮرﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ در ﺧﺼﻮص ﮔﺮدﺷﮕﺮی ورزﺷﻲ دارﻧﺪ، ﺑﺨﺶ ﻋﻈﻴﻤﻲ از اﻗﺘﺼﺎد ﺧﻮد را از ﻃﺮﻳﻖ اﻗﺘﺼﺎد ﮔﺮدﺷﮕﺮی ورزﺷﻲ اداره ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ.

او افزود: ﺑﺮاﺳﺎس آﻣﺎر ﻣﻨﺘﺸﺮه در ﻛﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﺪود ۲۰ ﺗﺎ ۳۰ درﺻﺪ ﮔﺮدﺷﮕﺮان، ورزش را دﻟﻴﻞ اﺻﻠﻲ ﺳﻔﺮ ﺧﻮد ﻋﻨﻮان ﻣﻲ‌ﻛﻨﻨﺪ و ﺑﻴﺶ از ﻧﻴﻤﻲ از ﺳﻔﺮﻫﺎی ﺗﻌﻄﻴﻼت را، ﺳﻔﺮﻫﺎﻳﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ‌دﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﻫﺪف آﻧﻬﺎ ورزش نیز اﺳﺖ. ازاﻳﻦ رو ﮔﺮدﺷﮕﺮی ورزﺷﻲ ﻳﻚ ﺑﺨﺶ در ﺣﺎل توسعه ﮔﺮدﺷﮕﺮی اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻣﺎر، ﺣﺪود ۳۲ درﺻﺪ از ﺗﻮﻓﻴﻘﺎت و دﺳﺖ‌ﻳﺎﺑﻲ ﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﻲ ﮔﺮدﺷﮕﺮی را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ.

اصغری با تاکید بر ضرورت موضوع گردشگری ورزشی چند پیشنهاد ارائه کرد و گفت: برگزاری همایش‌ها و نشست‌های مشترک با فدراسیون‌های ورزشی درباره جذب گردشگر ورزشی، برگزاری دوره‌ها و کارگاه‌های علمی درباره تربیت نیروی انسانی در جذب گردشگری ورزشی، حمایت از رساله‌های دانشجوی در مقطع دکتری و هدایت موضوعات به سمت توسعه گردشگری، توسعه فرهنگ اکوتوریسم ورزشی در جامعه و ارتقای سطح آگاهی گردشگران خارجی علاقمند به حوزه اکوتوریسم ورزشی از موارد مهم است که باید مورد توجه خاص قرار بگیرد.

وی سپس گفت: تفاهمنامه ای بین این کمیسیون با انجمن گردشگری ورزشی دانشگاه‌های کشور منعقد خواهد شد که به طور عملیاتی به بررسی راهکارها پرداخته می‌شود.

مسعودی - رییس کمیته اقتصاد ورزش کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران - نیز درباره نقش رسانه کشوری در اقتصاد ورزش گفت: این رسانه رسالتی ملی دارد باید به تمامی ورزش‌های موجود در کشور به طور یکسان بپردازد.

مهرزاد حمیدی - معاون سلامت و تربیت بدنی وزارت آموزش و پرورش- نیز در این نشست گفت: گردشگری ورزشی ظرفیتی که ناشناخته مانده و عدم توسعه گردشگری ورزشی باعث شده به آن پرداخته نشود و با وجود چنین ظرفیت بالایی میشود یک جریان ملی راه اندازی کرد.

وی اظهار کرد: در المپیک یا جام جهانی و یا هر مسابقه ای که انجام می‌شود کمیته المپیک با اعلام به آژانس‌های درجه یک دنیا از آنها دعوت به همکاری می‌کند و حضور گردشگران در المپیک خود مدیریت خاصی دارد و این مهم را آژانس‌های مسافرتی به عهده دارند و آنان نقش موثری در رونق این امر دارند.

در ادامه کیهانی - رییس فدراسیون دو و میدانی کشور -هم با اشاره به درآمدزا بودن گردشگری ورزشی گفت: دوی ماراتن از جمله مسابقات تاثیرگذار برای جلوگیری از ایران‌هراسی در بین‌الملل و جذب گردشگر زیاد در مدت زمان کوتاه است.

وی افزود: در ماراتن‌های بزرگ دنیا در آمد بسیار بالایی از گردشگران عاید کشورهای میزبان می‌شود، به طور مثال در ماراتن شیکاگو ۸۰ هزار نفر شرکت‌کننده ثبت‌نام می‌کنند و این امر درآمد بالایی هم به ارمغان با خود دارد.

کیهانی با تاکید به برگزاری دو ماراتن در تهران و چند استان ایران گفت: در فروردین ۹۵ دو ماراتن را در شیراز برگزار کردیم و مسیر حرکت از نقش رستم شروع شد و مسیر  را مسیری کاملا گردشگری انتخاب کردیم که تا مرودشت و تخت جمشید ادامه داشت و با بازگشت دوباره به نقش رستم به پایان می‌رسید. این نوع گردشگری ورزشی بدون حاشیه و با بازتاب گسترده بین‌المللی در مدت زمان کوتاه بسیار مهم و حائز اهمیت است

وی با تاکید بر ضرورت انجام دو ماراتن در تهران و ایران بیان کرد: در فروردین سال ۹۶ فدراسیون دو ومیدانی ایران  دو ماراتن در تهران برگزار خواهد کرد.

منبع: ایسنا
Histats.com START (standard) Histats.com END