بررسی نتایج مطالعه یکپارچه افق‌های مخزنی دشت آبادان
به گزارش فیدوس: یکصدوشصت‌وچهارمین نشست کمیته مشاورین مدیریت مخازن با هدف بررسی «مطالعه یکپارچه افق‌های مخزنی دشت آبادان» با حضور مدیر برنامه‌ریزی تلفیقی، معاون بررسی طرح‌های منابع هیدروکربوری (نفت و گاز)، اعضای کمیته مشاورین مدیریت مخازن، ناظرین طرح، نمایندگان پژوهشگاه صنعت نفت، مدیریت اکتشاف، شرکت مهندسی و توسعه نفت و شرکت نفت و گاز اروندان و کارشناسان این معاونت برگزار شد.
در این نشست، مطالعه پردیس پژوهش و توسعه صنایع بالادستی پژوهشگاه صنعت نفت با موضوع فوق ارائه و پیرامون نتایج پیشنهادی آن، بحث و تبادل نظر شد.
مطالعه یکپارچه افق‌های مخزنی دشت آبادان که مصوبه هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران را دارد، در قالب طرح مطالعات جامع مخازن نفت و گاز کشور فی‌مابین مدیریت برنامه ریزی تلفیقی به‌عنوان کارفرما و پژوهشگاه صنعت نفت به‌عنوان مجری به منظور رفع ابهامات ساختاری و زمین‌شناسی دشت آبادان در افق‌های مخزنی فهلیان، گدوان، سروک و ایلام، از منابع سرمایه‌ای (داخلی) منعقد شده است.
مطالعه یادشده، شامل بررسی گزارش‌های قبلی، جمع‌آوری و کنترل کیفیت داده‌ها، مطالعات آزمایشگاهی، توصیف افق‌های مخزنی با استفاده از داده‌های زمین‌شناسی، ژئوفیزیکی، پتروفیزیکی، داده‌های مخزنی (سنگ و سیال)، مطالعات ژئوشیمیایی، الگوسازی افق‌های مخزنی، آنالیز ریسک، عدم قطعیت، تفسیر نتایج و ارائه گزارش نهایی است.
از مهم‌ترین دستاوردهای این مطالعه می‌توان به مشخص شدن ارتباطات جانبی و عمودی سازندهای مخزنی ایلام، سروک، گدوان و فهلیان و پهنه‌بندی ظرفیت مخزن در هر افق مخزنی، معرفی مناطق پرظرفیت در افق‌های مخزنی و هر زون در گستره دشت آبادان، تخمین احجام نفت درجا به تفکیک پهنه، سازند و زون مخزنی در محدوده دشت آبادان و دستیابی به یک نمونه موفق از یک مطالعه یکپارچه، بین رشته‌ای اشاره کرد.
تهیه‌کننده داده‌ها و استفاده کننده از نتایج این مطالعه شرکت‌های مهندسی و توسعه نفت و نفت و گاز اروندان بوده‌اند و مدیریت اکتشاف نیز ضمن همکاری و پشتیبانی علمی و فنی از مطالعه یادشده، اطلاعات لازم را برای اجرای بهینه پروژه در اختیار پژوهشگاه صنعت نفت قرار داده است.
منبع: مهر