فیلم/ توضیحات استاندار خوزستان از اعلام وضعیت فوق العاده در آبادان و خرمشهر
{$sepehr_media_81366_400_300}