تکذیب خبر خودکشی دانشجوی دانشگاه شهید چمران اهواز
به گزارش فیدوس: مدیر خدمات دانشجویی دانشگاه شهید چمران اهواز خودکشی دانشجوی دانشگاه شهید چمران این شهرستان را تکذیب کرد.
بابک محمدیان درباره خبر خودکشی دانشجوی دانشگاه شهید چمران اهواز اظهار داشت: این خبر را تکذیب می‌کنم و هیچ مورد اقدام خودکشی از دانشجویان این دانشگاه به ما گزارش نشده است.

وی افزود: حتی مورد مسمومیت دارویی نیز تاکنون به مدیریت دانشجویی گزارش نشده است.
منبع: ایلنا