معرفي شركاي شركت گلايل‌كار اروند و عاقبت کار ايشان/با ذكر چند نكته در خصوص مسائل حياتي و مهم بازار

به گزارش فيدوس براي روشن شدن زواياي آنچه شرايط بازار چيني‌هاي سابق، كنزالمال ديروز و اروند امروز را طي سه سال به مناقشه‌برانگيزترين موضوع اقتصادي با شائبه مشكلات و مسائل متنوع مبدل كرده است، شايد لازم باشد جزئيات شكل‌گيري اين جريان و وصل شدن حلقه‌هاي آن را تشريح كرد.

حكيم مرفاوي سرمايه‌دار خرمشهري كه مي‌گويند از افراد بسيار نزديك به خانواده نيك‌پي است، شهرام دريس كه در حوزه سياسي با حمايت مالي از مرحوم دكتر عباسي در انتخابات مجلس نهم شناخته شد و مهرداد بابارحمتي سه شريك بودند كه در روز پاياني ثبت مدارك براي شركت در مزايده واگذاري بازار چيني‌هاي سابق و كنز المال ديروز و اروند امروز مدارك خود را ارائه داده وبرنده مزايده بازار شدند.

شهرام دريس و حكيم مرفاوي به بعضي دلايل كه در مطلبي جداگانه حداقل در مورد حكيم مرفاوي به آن اشاره خواهيم كرد، افرادي بودند كه اين بازار به جهت ايشان به اين گروه واگذار شد؛ سرمايه‌گذار اوليه ساخت نيز در اصل حكيم مرفاوي و شهرام دريس وثیقه گذار اين پروژه بودند، بازار ابتدا امر قرار بود به صورت گروهي اداره شود، اما با توافق دو شريك(مرفوي و بابارحمتي) مقرر شد مسئوليت اداره امور با مهرداد بابارحمتي باشد، از اينجا داستان سه ساله شركت گلايل‌كار اروند و بازار آغاز شد.

به طور خلاصه مي‌توان گفت؛ شهرام دريس در سال دوم فعاليت با مهرداد بابارحمتي بر سر مسائلي به اختلاف برخورد كرد و با اينكه در واقع مديرعامل شركت گلايل او بود از اين گروه جدا شد، او همچنان مبلغ يك ميليارد تومان از اين مجموعه طلبكار است. اما حكيم مرفاوي را بايد متضرر بزرگ اين شراكت دانست، او در حال حاضر با ارزش تقريبي املاك برابر 7 ميليارد تومان در صورت كارشناسي اين املاك توسط كارشناسان دادگستري با نظارت كامل بازرسي دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد و ميزان بدهي و معوقات شركت گلايل‌كار به سازمان منطقه آزاد اروند؛ همچنين در صورت شكايت كسبه بابت مبالغ پول پيش دريافتي پيمانكار بعيد است بتواند املاك خود را دوباره به نام قطعي خود درآورد.

اما آنطور كه مي‌گويند برنده بزرگ مهردادبابارحمتي است، براي اينكه متوجه چرائي موضوع باشيم كافي است نگاهي دقيق و كارشناسي به وضعيت ساندويچ پنل ساختمان كنز المال كنيم كه عملاً كمتر از دوسال ديگر در صورت حل مشكلات ساختماني و مسائل ايمني از عمر آن باقي مانده است، در عين حال بايد توجه كنيم به آورندگان سرمايه؛ كه از يكسو حكيم مرفاوي و شهرام دريس هستند و از سوي ديگر اجاره كنندگان غرفه‌ها كه طبق اظهاراتشان مبلغي نزديك به 8 ميليارد از شركت گلايل كار اروند طلبكار مي‌باشند و ميزان هزينه انجام شده براي بازاري كه زيرساخت اصلي آن از زمان بازار چيني‌ها فراهم بوده و عملاً آنچه آورده شده يك سيستم پيش‌ساخته مي‌باشد كه امروز ديگر قيمت چنداني هم ندارد.

اما در اين ميان جالب است بدانيم چك معروف ده ميليارد توماني تضمين وثیقه نيز متعلق به شهرام دريس است، در حقيقت مهرداد بابارحمتي هيچ وصيغه و ضمانتي در اين خصوص نگذاشته است و در موضوع اموال نيز آنطور كه گفته شده هيچ چيز به نام خودش نبوده و بيشتر به نام يكي از فرزندانش مي‌باشد، البته اگر اين ادعا درست باشد و تا امروز اين اموال به فروش نرفته باشد يا به افراد ديگري منتقل نشده باشند. در نظر داشته باشید در همان روزهای ساخت در سال 92 برای سازمان مشخص شده که بخش عمده آورده برای ساخت بازار از محل دریافت ودیعه تامین شده است.

*

اما در خصوص وضعيت امروز بازار بزرگ اروند و كنزالمال سابق اين رسانه چند پيشنهاد مشخص دارد:

يك. به نظر ما "برند كنز المال" كه مورد ادعاي شركت گلايل‌كار اروند است، تنها يك تابلو مي‌باشد، بهتر است اين تابلو از زير تابلو اسم زيباي بازار بزرگ اروند درآمده و كنار گذاشته شود. برند بازار اروند كسبه آن هستند.

دو. مشخصاً اين بازار متعلق به مردم اروند به خصوص مردم خرمشهر است، پيشنهاد جدي ما واگذاري بازار طي يك برنامه‌ريزي ششماهه به كسبه شاغل در آن، با قيمت‌گذاري رسمي و مناسب به صورت اقساط است، تا ايشان بخشي از ضرر و زيان خود را بتوانند به اين وسيله جبران كنند.

سه. در خصوص ارزيابي وثیقه ها قطعاً بايد بازرسي سازمان در كنار امور حقوقي به همراه بازرسي دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد نظارت داشته باشند، كه مبادا قيمت‌ها وثیقه ها بيش از اندازه معمول درج شود؛ يا پيش از روشن شدن تكليف بدهي و معوقات بازار آزاد شوند.

چهار. طبق اظهارات بازرسي دبيرخانه مناطق آزاد مستند به مستندات دريات شده از مديريت مالي، پيمانكار كنزالمال تا مورخ بهمن‌ماه سال گذشته نزديك به سي ميليارد تومان بدهكار بوده است، هرگونه بخشودگي مالي در اين خصوص بايد با انتشار رسمي دلايل آن براي رسانه‌ها و مردم و با نظارت كامل دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد و ارائه گزارش رسمي به سازمان بازرسي كل كشور بايد انجام شود.

پنج. متضرر بزرگ موضوع بازار كنز المال بازاريان از يك سو و حكيم مرفاوي از سوي ديگر هستند؛ در اين ميان چند نكته بايد روشن شود:

-مبالغ دريافتي از كسبه توسط مديريت بازار صرف چه اموري شده است و موارد ادعايي ايشان در خصوص طلب از كسبه بازار به نسبت دريافتي‌ها در موضوع پول برق و آب،اجاره بها و هزينه انبارداري چه اندازه صحت دارد.

-موضوع احتمال انجام قاچاق كالا به نام بازار كنز المال به اين شكل كه كالا از گمرك به سمت اين بازار حركت كرده اما در اين بازار تخليه نشده يا كانتينرها خالي به اين بازار رسيده‌اند توسط نيروهاي امنيتي و ستاد مبارزه با قاچاق كل كشور مورد بررسي دقيق به خصوص طي سه ماه گذشته قرار گيرد. امكان اينكه كدام افراد در تحقق چنين فعاليت سازماندهي شده‌اي همكاري داشته‌اند بايد بررسي شود.

شش. سازمان منطقه آزاد اروند در خصوص مسائل ايمني بازار و گشودن درهاي آن در بخش‌هاي مختلف براي پيشگيري از حادثه و مديريت بازار به صورت هيئت امنايي با كمك كسبه و كتاه كردن هرچه سريعتر دست قاچاقچيان كالا از شرايط اين بازار در صورت ثابت شدن صحت اين موضوع اقدام نمايد تا هم مردم و هم كسبه بازار بتوانند در آرامش كامل به امور و كار خود ادامه دهند.

كنز المال متعلق به همه مردم اروند به خصوص مردم خرمشهر است، منافع و امتياز نام بازار بزرگ اروند و كنز المال سابق نيز متعلق به همه كسبه آن و مردم خرمشهر است نه يك فرد خاص.

اما در نهایت جا دارد اشاره‌ای هم داشته باشیم به نامه شماره 4884/3/94 که در آن سرپرست وقت معاونت اقتصادی و سرمایه‌گذاری و معاونت فعلی اقتصادی و سرمایه‌گذاری اروند که تقریباً تمامی موارد طرح شده طی یکسال گذشته این رسانه را به طور ضمنی و مستقیم تائید کرده است.