گزارش وضع بازار كنزالمال/دلايل اهميت خاتمه همكاري با پيمانكار فعلی/ پیشنهاد واگذاری غرفه‌ها به غرفه داران با شرایط مشخص

امروز كه 29 فروردين ماه سال 1396 مي‌باشد، از مورخ 18/10/1395 بيش از سه ماه از پايان قرارداد اجاره بازارچه همراه مسافري كنزالمال به شركت گلال كار اروند مي‌گذرد، يك نوبت در مورخ 10/11/95 عطف هامش دبير شوراي عالي مناطق آزاد مقرر شده بود بنا به مشكلات موجود در خصوص اداره اين بازار با توجه به پايان قرارداد مربوطه، اين قرارداد خاتمه يافته و با پيمانكار فعلي تسويه حساب انجام شود.

در اين خصوص در همان زمان آگهي برگزاري مزايده در مطبوعات به صورت گشترده انتشار يافت كه بنا به دلايلي از جمله شرايط هيئت مديره منطقه آزاد اروند اين مسئله به تعويق افتاد، ظاهراً عطف نظر مدير عامل سازمان منطقه آزاد اروند با در نظر گرفتن شرايط عيد نوروز مقرر شد با وجود همه مشكلات پيمانكار فعلي بدون تمديد قرارداد، تا ابتدا ارديبهشت ماه سال 1396 مسئوليت بازار را برعهده داشته و در آن زمان با اعلام عمومي طبق قانون در خصوص خاتمه فعاليت اين شركت در بازار كنزالمال و تعيين تكليف آن تصميم‌گيري شود.

حالا در آستانه ارديبهشت ماه سال 1396 به نظر مي‌آيد بد نيست يكبار ديگر مسائل اين بازار را يادآور شويم و در خصوص اهميت روشن شدن وضعيت آن و حل مشكل پيمانكار فعلي به مواردي اشاره كنيم.

نكات:

-پيمانكار فعلي طبق آنچه مستند به اظهارات امور مالي منطقه آزاد اروند مي‌باشد مبلغ چهل و هشت ميليارد ريال اصل بدهي به سازمان دارد، مبلغ دويست و هفتاد ميليارد ريال جريمه تاخير داشته و مجموعاً سيصد و ده ميليارد ريال كل بدهي مجموعه تا مورخ 23/10/1395 به سازمان منطقه آزاد اروند بوده است.

-در خصوص تضامن دريافتي جهت دريافت اجاره بها و جريمه خسارت تاخير و مبالغ رهن دريافت شده از سوي غرفه دارن بنا به اظهار منابع رسمي مطلع سازمان منطقه آزاد اروند تضامن كافي در اختيار ندارد، در واقع مبلغ بدهي پيمانكار به سازمان و غرفه‌داران بيش از مبلغ تضامن ايشان بوده است، و تا همين امروز هم در خصوص تسويه حساب با شركت مذكور باتوجه به اين شرايط تعلل شده است.

-از آنجا كه طبق قانون اين شركت با توجه به موارد فوق شرايط مديريت اين بازار را ندارد، همچنين منبع درآمد حداقل 280 غرفه‌دار اين مجموعه از بازار كنزالمال خرمشهر مي‌باشد، طبيعي است براي پايمال نشدن حقوق ايشان بهتر است سازمان هرچه سريعتر با تمام شدن ايام خاص نوروز نسبت به خاتمه همكاري با شركت مورد نظر اقدام كرده و در صورت عدم پرداخت بدهي توسط نامبرده با برآورد ميزان بدهي اين شركت به غرفه‌دارن شرايط پيگيري حقوقي موضوع و واگذاري يا فروش اين بازار فراهم شود، كما اينكه نظر دبير شوراي عالي مناطق آزاد و مسئولين نظارت و ارزيابي عملكرد دبيرخانه مناطق آزاد نيز در خصوص مسائل اين بازار همين بوده است.

مسائل مهم:

-اگر قرار بود به پيمانكار كنزالمال امتيازي با توجه به مجموعه مسائل ايشان داده شود، امتياز استفاده از فرصت فروش در ايام نوروزو بهرمندي از امتياز دريافت عوايد آن از كسبه موردي بسيار بزرگ بوده است،

البته مشخص نيست بنا به چه دليل بايد اين امتياز مالي در اختيار پيمانكاري بدهكار به سازمان آن هم در ارقام ميلياردي طبق اظهار منابع رسمي مطلع و اسناد قرار گيرد.

-وضع فعلي بازار كنزالمال به خصوص در موضوع حقوق قانوني غرفه‌داران ايجاب مي‌كند سازمان در موضوع حل و فصل اين قرارداد سريعتر اقدام نمايد كه موجب تضعيف بيشتر حقوق عمومي مردم نشود و همچنين پيمانكار مذكور نيزاز اين فرصت براي افزايش ديون به مردم و غرفه‌داران استفاده نكند.

-پيشنهاد مي‌شود در صورت تصميم براي واگذاري و فروش بازار با در نظر گرفتن شرايط مديريت اين بازار اولويت به غرفه‌داران داده شود و سازمان منطقه آزاد اروند با در نظر گرفتن تسهيلاتي اين بازار را به افراد صاحب غرفه در آن در صورت دارا بودن شرايط لازم واگذار كند، اين موضوع كاري بسيار پسنديده و حل كننده بخشي از مشكلات اين بازار و كمك به مردم و كسبه خرمشهري و آباداني اين بازار است.