آخرین اخبار
آه اگر آزادی سرودی می خواند/کوچک/همچون گلوگاه پرنده ای/هیچ کجا دیواری فرو ریخته برجای نمی ماند. (احمد شاملو)      
کد خبر: ۴۵۱۹۳
تاریخ انتشار: ۱۸ مرداد ۱۳۹۶ - ۱۶:۴۱
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: «اجرای طرح بیمه همگانی، افزایش مستمری مددجویان، و تدوین شناسنامه اقتصادی برای 23 میلیون خانوار ازافتخارات دولت در بخش رفاه اجتماعی است.»
به گزارش فیدوس: معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: «اجرای طرح بیمه همگانی، افزایش مستمری مددجویان، و تدوین شناسنامه اقتصادی برای 23 میلیون خانوار ازافتخارات دولت در بخش رفاه اجتماعی است.»

 احمد میدری، معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین در واکنش به این موضوع که مسوولان ارشد وزارت بهداشت اعتقاد دارند که بیمه 11 میلیون نفر ایرانی سبب شده است که طرح تحول سلامت در اجرا دچار مشکلاتی شود و این عده معتقدند که با افزایش این حجم به تعداد بیمه‌شدگان، بودجه اختصاص یافته برای طرح تحول سلامت تکافوی هزینه‌ها را نمی‌دهد و بنابراین طرح تحول سلامت دچار این مشکلات شده است؟ اظهار داشت: «ایراد این دوستان کاملا اشتباه است. اصل بیست و نهم قانون اساسی به صراحت اعلام می‌کند که برخورداری از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کارافتادگی، بی‌سرپرستی، در راه‌ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی درمانی و مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه و غیره، حقی است همگانی. دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت‌های مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تامین کند.»

وی افزود: «مشاهده می‌کنید که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طی سال‌های 92 و 93، اصلی از قانون اساسی را اجرا کرده است که قریب 35 سال مغفول مانده بود و به زعم من، این بزرگترین دستاورد اجتماعی و اقتصادی دولت یازدهم در چهار سال فعالیت خود بوده است.»

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: «بد نیست نگاهی به ترکیب کسانی بیاندازیم که از رهگذر اجرای این اصل اساسی قانون اساسی، به حقوق معطل مانده خود دست یافتند. براساس بررسی پیمایشی سازمان بیمه سلامت از این 11 میلیون نفر، 83درصد جزو خانوارهایی بوده‌اند که زیر یک میلیون تومان در ماه درآمد داشتند. 63درصد از این افراد تحصیلات دیپلم و زیر آن را داشتند. 62درصد این بیمه‌شدگان، فاقد مسکن ملکی، 60درصد آنها فاقد هر گونه وسیله‌نقلیه و 69درصد آنها فاقد شغل، بیکار یا خانه‌دار بوده‌اند.»

میدری متذکر شد: «متوجه نمی‌شوم که این انتقادات از کجا سرچشمه می‌گیرد. مگر غیر از این است که وظیفه دولت رسیدگی به امور ضعیف‌ترین و محروم‌ترین اقشار جامعه است. به نظر من نه تنها در این موضوع، انتقاد محلی از اعراب ندارد، بلکه باید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و شخص وزیر به دلیل چنین دستاوردی پس از 35 سال از استقرار جمهوری اسلامی، مورد تقدیر قرار گیرد.»

وی در پاسخ به این سوال که همین افزایش یک‌باره سبب رشد تصاعدی هزینه‌های بیمه‌ها و مشکلاتی بر سر اجرای طرح تحول سلامت شد، گفت: «اولا که دلیل مشکلات ایجاد شده در سر راه اجرای طرح تحول سلامت به مواردی همچون رشد بی‌رویه تعرفه‌های پزشکی، عدم نظارت کافی و دقیق وزارت بهداشت به هزینه‌ها و مواردی از این دست برمی‌گردد که پیشتر درباره آنها به تفصیل صحبت کرده‌ام و الان مجال تکرار آنها نیست. ثانیا اجرای وظایف دولت همواره با هزینه همراه است.»

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی عنوان کرد: «اصولا فلسفه وجودی دولت، اخذ مالیات و هزینه آن در اموری همچون بهداشت و سلامت عمومی است. خانواده‌ای که با یک میلیون تومان درآمد ماهیانه امرار معاش می‌کند، با بیماری یکی از اعضای آن که کار را به بستری شدن در بیمارستان می‌کشد، به زیر خط فقر مطلق کشیده می‌شود. هر هزینه‌ای برای چنین خانواده‌ای، یک وظیفه نه فقط اخلاقی، بلکه قانونی برای دولت است. دولت باید بیش و پیش از همه به چنین خانواده‌هایی توجه و عنایت داشته باشد.»

میدری تاکید کرد: «اگر و فقط اگر دولت یازدهم در این چهار سال، فقط همین اصل مغفول مانده قانون اساسی را اجرا می‌کرد، باید از آن قدردان بودیم، حال آنکه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به تعبیری، دولت یازدهم، گام‌هایی بسیار بزرگ در زمینه رفاه مردم برداشت که بیمه 11 میلیون ایرانی، فقط بخشی از آن محسوب می‌شود.»

چند آمار مهم

وی اظهار داشت: «برخی از این اقدامات را به صورت فهرست‌وار اعلام می‌کنم تا در حافظه مکتوب ثبت شود. ﻃﺮاﺣﯽ و اﺟﺮاي «ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻃﻼﻋﺎت ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ رﻓﺎه اﯾﺮاﻧﯿﺎن » در راﺳﺘﺎي ﺿﺮورت وﺟﻮد ﺷﺒﮑﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻓﻘﺮ و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزي، ﺗﺪوﯾﻦ و ﭼﺎپ اﻃﻠﺲ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾﺮان ﺟﻬﺖ رﺻﺪ آﺳﯿﺐﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ اﺳﺘﺎن و ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي و اﻗﺪام ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ در اﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ، ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺑﯿﺶ از 134ﻫﺰار ﮐﻮدك ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه از ﺗﺤﺼﯿﻞ در ﻣﻘﻄﻊ اﺑﺘﺪاﯾﯽ، بازگشت 9124 ﮐﻮدك ﺑﻪ ﭼﺮﺧﻪ آﻣﻮزش ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎري کلینیک‌ها و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎي ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ در 7 استان، دادن روزاﻧﻪ ﯾﮏ وﻋﺪه ﻏﺬاي ﮔﺮم ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ به 170 هزار ﮐﻮدك در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﺮوم، ﺣﺬف دﻗﯿﻖ و ﺗﺪرﯾﺠﯽ 3میلیون و 600هزار ﻧﻔﺮ از درﯾﺎﻓﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﯾﺎراﻧﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺎ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ اﻋﺘﺮاض از ﺳﻮي ﺣﺬفﺷﺪﮔﺎن، ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪي ﺣﺪود 7 ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺧﺎﻧﻮار از ﻃﺮح ﺑﺴﺘﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻏﺬاﯾﯽ (ﻧﻘﺪي) ﻃﯽ 7 مرحله و... بخشی از فعالیت‌های وزارتخانه و دولت یازدهم در جهت افزایش رفاه کشور بوده است.»

میدری ادامه داد: «توجه شما را به مطالعات منتشره از سوی وزارت امور اقتصاد و دارایی جلب می‌کنم. طبق این گزارش رفاه ایرانیان از سال 1386 روند نزولی به خود گرفت و فقط در سال 1389 و به واسطه آغاز پرداخت یارانه‌های نقدی، کمی بهبود یافت، اما مجددا از سال 1390 روند نزولی شدیدتری گرفت و این روند تا سال 1393 ادامه داشت. اقدامات ما در وزارتخانه و دولت یازدهم، سبب شد که این روند نزولی متوقف شود.»

وی در پاسخ به این سوال که در دولت دهم، توجه چندانی به کارگران، مستمری‌بگیران و بازنشستگان صندوق‌های متعدد بازنشستگی وجود نداشت و همین اسباب اعتراض‌های آنها بود. برای بهبود وضعیت این عده چه اقداماتی انجام گرفته است؟ عنوان کرد: «ببنید اولین نکته در این زمینه که از سوی دولت عملی شد، کنترل تورم بود. تورم بزرگترین مشکل طبقات ضعیف و حقوق‌بگیر با درآمدهای نسبتا ثابت است. لذا کنترل تورم، نخستین گامی بود که دولت یازدهم برای حل مشکلات رفاهی و معیشتی مردم برداشت. از سوی دیگر، تلاش کردیم تا شکاف ایجاد شده بین درآمدها و هزینه‌های طبقاتی که درآمد ثابتی دارند را کاهش دهیم. از همین رو، افزایش مزد کارگران و مستمری بازنشستگان و مستمری‌بگیران در دستور کار قرار گرفت.»

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: «در بخش مزد کارگران، البته فقط دولت حضور نداشته و ندارد و کارفرمایان نیز ضلعی از تصمیم‌گیری هستند. با این حال و با وجود مشکلات کارفرمایان که همه کمابیش با آنها آشنا هستیم، مزد کارگران نیز بیش از تورم افزایش یافت. در موضوع بازنشستگان هم حداقل مستمری این افراد از 490هزار تومان در سال 1392 به یک میلیون و 150 هزار تومان در سال 1396 رسید. اعطای وام ضروری با کارمزد 4درصدی هم 4 برابر شده است و البته در بخش درمان هم اقدامات متعددی برای کاهش پرداختی این عده صورت گرفته است که برای مثال می‌توانم به اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺪاد داروﻫﺎي ﻣﺸﻤﻮل ﯾﺎراﻧﻪ از 285 ﻗﻠﻢ دارو در ﺳﺎل 92 به 366 ﻗﻠﻢ دارو در ﺳﺎل 95 اشاره کنم.»

چرا صندوق‌های بازنشستگی به چالش کشیدند

میدری در پاسخ به این پرسش که برای حل مشکلات صندوق‌های بازنشستگی چه تدابیری اندیشیده شده است؟ چرا صندوق‌های بازنشستگی به وضعیت فعلی رسیده‌اند و با وجود در اختیار داشتن بنگاه‌های متعدد اقتصادی، از اداره خود ناتوان هستند؟ گفت: «این موضوع از چند جنبه قابل بررسی است. نخست به بحث بنگاه‌داری این صندوق‌ها و لطماتی که از این جانب به آنها وارد شده است، اشاره می‌کنم. در ابتدا سازمان تامین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی کشور منابع خود را در بنگاهداری سرمایه‌گذاری نمی‌کردند بلکه در بانک سپرده‌گذاری و از سود آن استفاده می‌کردند. در زمان جنگ تحمیلی دولت شروع به قرض گرفتن پول از این مجموعه‌ها کرد. صندوق‌ها در سال 68 برای جلوگیری از این قرض گرفتن‌ها سرمایه‌‎گذاری در شرکت‌ها که نرخ آن نسبت به سپرده‌گذاری در بانک‌ها بیشتر بود،را آغاز کردند اما به تدریج شرکت‌هایی به وجود آمدند که عملکرد صحیحی نداشتند و این مسئله در دو دهه اخیر تشدید شد.»

وی با بیان این‌که در جهان هیچ صندوق بازنشستگی اجازه بنگاه‌داری ندارد، عنوان کرد: «صندوق‌ بازنشستگی کشوری از بدو تاسیس تا سال 1381 هیچ تجربه‌ای در بنگاه‌داری نداشت اما یک‌باره اداره بنگاه‌های اقتصادی ازجمله شرکت‌های پتروشیمی، فولاد، تولید گاردریل، لبنیات و هتل به این صندوق‌ها داده شد. زمانی که این شرکت‌ها زیر نظر دولت بود هر یک از آنها توسط یک وزارت‌خانه اداره می‌شدند. پدیده مهمی که به واسطه این انتقال صورت گرفت، این بود که شرکت‌ها تا زمانی که متعلق به وزارت‌خانه‌ها بودند وزارت‌خانه‌ها سعی در سودآوری آنان داشتند اما پس از واگذاری آنها به صندوق‌های بازنشستگی و سازمان تامین اجتماعی، قیمت مواد خام افزایش یافت و یک‌باره شرکت‌هایی که سودآور بودند با کاهش نرخ سود روبه‌رو شدند.»

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: «باید گفت دولت نباید در صندوق‌های بازنشستگی، بنگاه‌داری ایجاد می‌کرد زیرا وظیفه صندوق‌ها وظیفه‌ای دشوار و حتی پیچیده‌تر از بانک‌ها بود. دوره پس‌انداز و بهره‌برداری در صندوق‌ها طولانی‌تر از بانک‌ها است. همراه شدن اداره این صندوق‌ها با کار سخت بنگاه‌داری پیامدی جز ناکارآمدی بنگاه‌های کشور و اداره نادرست امور بیمه‌گری نداشت و این یکی از وجوه اصلی مشکلات امروز است.»

میدری متذکر شد: «وجه دیگری نیز برای بحران صندوق‌های بازنشستگی وجود دارد. طی سال‌های گذشته و به خصوص در سال‌های 84 تا 92، فهرست مشاغل سخت و زیان‌آور گسترده شد. این پدیده سبب شده تا سن بازنشستگی در کشور پایین بیاید. در حالی که سن بازنشستگی در جهان 65 سال است، در ایران برای نیروهای مسلح 42 سال و در سایر مشاغل 52 سال است که همین موضوع، هزینه‌های غیرقابل جبرانی را به این صندوق‌ها تحمیل می‌کند.»

دنبال توزیع بی‌هدف بسته‌های حمایتی نیستیم


وی ادامه داد: «حداقل 40 میلیون نفر از جمعیت کشور مخاطبان و ذی‌نفعان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی محسوب می‌شوند و مشکلات این عده که از قضا اکثریت قریب به اتفاق آنها، دهک‌های پایینی جامعه هستند، موضوع کار و فعالیت ما هستند. انتقادات این اواخر قاعدتا فقر و بیکاری و عدم رفاه را هدف می‌گرفت اما باید به این عزیزان یادآور شد که اگر اقدامات چهار سال گذشته ما که به برخی از آنها در این گفت‌وگو اشاره کردم نبود، امروز با تصویری بسیار دردآورتری روبه‌رو بودیم. ما در وزارتخانه قائل به اقداماتی چون توزیع بی‌هدف بسته‌های حمایتی برای جلب رضایت آنی جامعه هدف نیستیم. نگاه ما بلندمدت است و رئیس جمهور نیز به خوبی به این نکته واقف است.»

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، یکی از دستاوردهای مهم وزارت رفاه تعمیق بحث رفاه اجتماعی در میان سیاستمداران و مردم بوده است وبه احتمال زیاد این یکی از علل دعوت رئیس جمهور از آقای ربیعی برای عضویت در دولت دوم بوده است. تمهیدات لازم برای بیمه بازنشستگی همه ایرانیان را فراهم کردیم که امیداوریم در دوره دوم محقق شود.»

وی خاطرنشان کرد: «معتقدم طی یک برنامه 10ساله می‌توان وضعیت صندوق‌های بازنشستگی را نیز سر و سامان داد که از سال گذشته، مقدمات آن را هم فراهم کرده‌ایم. فراموش نکنیم انتقادات رقبای انتخاباتی با جواب‌های قاطع و قانع‌کننده رئیس جمهور روبه‌رو شد که به اقدامات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اشاره داشت. امیدوارم مقدمات ادامه این مسیر از سوی دولت و مجلس فراهم شود تا در سال 1400، بخش عظیمی از برنامه‌های رفاهی و ضدفقر ما به ثمر نشیند و کام مردم از این اقدامات شیرین شود. در آخر باید اشاره کنم که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی  صدای طبقات محروم جامعه در دولت یازدهم بود و باید این صدا در دولت دوازدهم، بلندتر و رساتر شنیده شود.»
منبع: خبرانلاین
Histats.com START (standard) Histats.com END